Retourbeleid

Op alle retourzendingen zijn de Algemene Verkoopsvoorwaarden van IrisCall van toepassing. Wanneer je van gedachten verandert, kan je de standaardhardware binnen de veertien (14) kalenderdagen na levering retourneren/herroepen. Ditzelfde geldt ook voor software, maar enkel indien de software zegel niet verbroken is.  Lees verder daarover meer.

Controle van de bestelling bij levering

Bij ontvangst moet de klant onmiddellijk – in aanwezigheid van de vervoerder – de staat van de verpakking en het geleverde product en de conformiteit (controleren dat wat geleverd werd ook daadwerkelijk overeenstemt met wat op de bestelbon of koopovereenkomst is vermeld) ervan met de bestelling controleren.

Indien de verpakking op het ogenblik van de levering beschadigd, gescheurd of geopend is, is het de verantwoordelijkheid van de klant om te checken of de producten beschadigd zijn. Wanneer dit het geval is, is het de verantwoordelijkheid van de klant om de schade te noteren op de leveringsbon. De klant dient deze leveringsbon te ondertekenen en dient alsook de transporteur (of zijn begeleider) de leveringsbon te laten ondertekenen en te laten dateren. Deze schade dient door de klant bevestigd te worden per aangetekende brief binnen de drie (3) kalenderdagen, met uitzondering van feestdagen.

Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de klant, of een door hem gemachtigde persoon, de leveringsbon zonder voorbehoud heeft ondertekend. Indien deze controle niet meteen kan uitgevoerd worden, doorstreep dan de voorgedrukte vermelding ‘voor akkoord’ en vervang deze tekst door: ‘voor ontvangst onder voorbehoud van nazicht’.

De naleving van bovenstaande formaliteiten is noodzakelijk om de aansprakelijkheid van de dienstverlener van het vervoer in te schakelen. Bij gebrek daarvan is de klant als enige verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het niet naleven van deze regels.

Duidelijk defect en/of foute bestelling

In het geval van een duidelijk defect in het product en/of het niet naleven van de bestelling (niet correct, niet volledig, …), moet de klant dit melden aan IrisCall en bevestigen per e-mail via info@iriscall.be of per telefoon via 023/22 22 00, met vermelding van zijn/haar klachten/voorbehoud binnen drie (3) kalenderdagen na de levering, met uitzondering van feestdagen.

Enkel met een uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming én na ontvangst van een retourneringsnummer van IrisCall mag het product(en) – in dezelfde staat als ontvangen – door de klant aan IrisCall geretourneerd worden op het volgende adres:
Back2Buzz
ref. IrisCall
Place A. Favresse 47
1310 Terhulpen

Na deze periode van 3 dagen worden geen claims meer geaccepteerd.

Incident bij levering

In geval van een vergissing of weglating in de formulering van het leveringsadres dat de uitvoering van de levering verhindert, alsook in het geval van weigering van de levering door de ontvanger, zal de levering door de verkoper behandeld worden als succesvol.

De verzendkosten zijn uitsluitend voor de klant.

Wanneer het pakket verloren of beschadigd raakt tijdens het verzenden, kan de verkoper de klant een forfaitaire schadevergoeding betalen indien de omstandigheden dit rechtvaardigen.

Weigering van het product bij levering

Wanneer de klant bij levering het product weigert en deze weigering niet naar behoren motiveert, dan wordt dit beschouwd als misbruik. In dit geval kan de verkoper van de klant een forfaitaire vergoeding van 30% van het totale bedrag van de bestelling eisen.

De verzendkosten zijn uitsluitend voor de klant.

Herroepingsrecht

Als klant heb je het recht om, om eender welke reden dan ook, jouw bestelling te annuleren of een product te retourneren. Wanneer je een product hebt aangekocht in de IrisCall online shop en je wenst dit te retourneren, dan dien je ons hiervan op de hoogte te stellen en dit uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de dag van fysieke ontvangst van het product(en), aangenomen door jou of een aangewezen derde.

De verzendkosten zijn uitsluitend voor de klant.

Om als klant jouw herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, dien je IrisCall binnen de bovenvermelde termijn op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze te informeren. Dit kan je doen door het Modelformulier voor het retourneren van een product in te vullen, te ondertekenen en te versturen naar onze klantendienst via volgend mailadres info@iricall.be. Indien dit niet lukt, kan je het ook telefonisch doorgeven via 023/22 22 00.

Van zodra je jouw voornemen om je product(en) te retourneren aan ons kenbaar hebt gemaakt, dien je het product(en) binnen veertien (14) dagen na fysieke ontvangst ervan aan ons volledig (d.w.z. met alle geleverde toebehoren) en nieuw (d.w.z. zonder eerder gebruikt te zijn) te retourneren samen met:
– de originele verpakking,
– het oorspronkelijk ontvangstbewijs,
– het toegekende retourneringsnummer.

Je verstuurt dit alles naar het volgende adres:
Back2Buzz
ref. IrisCall
Place A. Favresse 47
1310 Terhulpen

Wanneer dit niet correct gebeurt, kan de verkoper gerechtelijke stappen ondernemen tegen de klant wegens het niet naleven van de algemene voorwaarden en zal de verkoper de nodige wettelijke maatregelen nemen.

IrisCall zal, nadat hij alle goederen zoals hierboven beschreven heeft ontvangen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen overgaan tot terugbetaling van het oorspronkelijke aankoopbedrag binnen de veertien (14) dagen. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalwijze als je gebruikt hebt voor jouw aankoop.

Bij gebrek aan ontvangst van het product binnen deze termijn of indien het product niet op nul is gezet (zie artikel SAV “procedure voor het verwijderen van de icloud account”), behoudt IrisCall zich het recht voor om de terug-betaling uit te stellen tot de dag van ontvangst van de goederen in conforme toestand.

Indien de klant heeft gekozen voor een leveringswijze, anders dan de standaardlevering, zal enkel de standaardlevering vergoed worden.

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Waardevermindering

Tijdens de bedenktijd dient de klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren zoals hij dat in een winkel zou doen.

Als klant ben je aansprakelijk voor waardevermindering van het product wanneer deze het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals in bovenstaande paragraaf beschreven.

Wanneer het product beschadigd is, kunnen wij de waardevermindering van het product in mindering brengen op het restitutiebedrag.

Zakelijke klanten

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke klanten (B2B).